Úvodní stránka  |  Informace  |  Kontakt
dražby:
majetek:
kraj:

Poučení vydražitele

POUČENÍ VYDRAŽITELE

1) Dle ust. § 21 odst. 2 písmeno c) zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, je vydražitel povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci usnesení o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání v dražbě nemovitých věcí v exekučním řízení.

 2) Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání v dražbě nemovitých věcí zasílá exekutorský úřad příslušnému katastrálnímu úřadu sdělení o nabytí právní moci usnesení   o příklepu a o doplacení nejvyššího podání a současně žádá příslušný katastrální úřad o výmaz poznámky exekuční příkaz(y) prodejem nemovitostí, jakož i poznámky dražební vyhláška(y), vydaných naším exekutorským úřadem a současně s ohledem na ust. § 14 odst. 5 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění novely provedené zákonem č. 286/2009 (účinné od 1.11.2009, kdy zpeněžením nemovité věci zanikají účinky dalších nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím se zpeněžené nemovité věci), žádá  exekutorský úřad příslušný katastrální úřad o výmaz poznámky exekuční příkaz(y) prodejem nemovité věci (event. usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci) vydaných jiným(i) soudním(i) exekutorem(y) (event. soudy výkonu rozhodnutí), u vydražených nemovitých věcí.

 Na základě tohoto sdělení příslušný KÚ provede změnu v osobě vlastníka vydražených nemovitých věcí (tj. na osobu vydražitele) a dále provede výmaz všech poznámek - usnesení o nařízení exekuce vztahujících se k osobě povinného a dále provede výmaz poznámky exekuční příkaz(y) prodejem nemovitých věcí, jakož i poznámky dražební vyhláška(y), vydaných naším exekutorským úřadem, u vydražených nemovitostých věcí a dále by měl příslušný KÚ provést také výmaz poznámek exekučních příkazů prodejem nemovitých věcí vydaných jinými exekutory (resp. poznámek usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí).

 3) Pokud však po změně osoby vlastníka vydražených nemovitých věcí (tj. změna na osobu vydražitele) zůstane u vydražených nemovitých věcí na LV vyznačena nějaká poznámka exekuční příkaz(y), vydaný(é) jiným(i) exekutorským(i) úřadem(y), resp. poznámka usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, tj.pokud příslušný KÚ nevyhoví naší žádosti o výmaz exekučních příkazů vydaných jiným(i) soudním(i) exekutorem(y) + usnesení o nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitých věcí,pak je na iniciativě vydražitele, aby požádal příslušného exekutora (exekutory), resp. soud výkonu rozhodnutí, o zrušení a výmaz exekučního příkazu váznoucího na vydražených nemovitých věcech, resp. výmaz usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, a to z důvodu, že vydražitel se stal vlastníkem vydražených nemovitých věcí na základě provedené dražby nemovitých věcí v exekučním řízení. K žádosti je potřeba přiložit aktuální výpis z KN, na kterém osobou vlastníka vydražených nemovitých věcí je vydražitel (nikoliv povinný); z výpisu z KN je taktéž patrno, že nabývacím titulem je usnesení o příklepu vydané exekutorským úřadem.

/pozn. na webových stránkách Exekutorské komory ČR  www.ekcr.cz  jsou v sekci „Seznam soudních exekutorů“ uvedeni jednotliví soudní exekutoři a u každého je uvedeno číslo soudního exekutora   (č. soud. exek.); na LV je u č.j. exekučního příkazu před “EX“ uvedeno trojčíslí, jenž označuje dotčeného exekutora –  např. 179 EX 100/14 znamená, že exekuční příkaz vydal  Mgr. Zdeněk Ráček (neboť tento má číslo soudního exekutora č. 179EX…

 4) Zástavní práva (+ dále i případná věcná břemena a nájemní práva na nemovitých věcech váznoucí, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitostech zanikají až právní mocí usnesení o rozvrhu (viz §  337h občanského soudního řádu). Rozvrhové řízení provádí exekutor. K rozvrhovému jednání je vydražitel písemně předvolán (účast vydražitele při rozvrhovém jednání však není nutná). Usnesení o rozvrhu je poté vydražiteli zasláno. Teprve ažpo nabytí právní moci usnesení o rozvrhu zasílá exekutor příslušnému KÚ sdělení, že zástavní práva (+ případná věcná břemena, o kterých nebylo rozhodnuto, že v dražbě nezanikají) váznoucí na vydražených nemovitých věcech zanikla a příslušný KÚ tak provede jejich výmaz.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace